Εισαγωγή

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε μέσω διαλόγου μεταξύ των διαφόρων εταίρων για την προώθηση και την ενδυνάμωση του προσαρμοστικού ρόλου των εκπαιδευτικών στους κλάδους STEAM. Ένας από τους τελικούς στόχους αυτής της ερευνητικής φάσης είναι ο μετασχηματισμός και η αλλαγή της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται όχι μόνο στις ανάγκες/απαιτήσεις των εκπαιδευομένων, αλλά και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους. Συνεπώς, αυτό που προτείνεται, είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους ανάλογα με τον εκπαιδευόμενο πληθυσμό και μέσα στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Το μαθησιακό μονοπάτι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Αποτελέσματος 1 του έργου, ως απόρροια δύο σημαντικών αποτελεσμάτων: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που διενεργήθηκε από τα εμπλεκόμενα ΑΕΙ προκειμένου να εντοπιστούν παρόμοια προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές και να προσδιοριστούν τα συστατικά στοιχεία του προγράμματος που προτείνεται από το TEST, και ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της σύμπραξης μέσω Ομάδων Εστίασης (ΟΕ), για την εμβάθυνση της ανάλυσης και να εντοπιστούν λανθάνουσες ανάγκες που δεν είχαν ανακύψει προηγουμένως.